Hotărârea nr. 593/2015

Aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 593

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 95.063/2015, prin care s-a propus aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială;

            Având în vedere prevederile art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare; art. 21, alin. 1 şi alin. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local nr. 510/24.10.2004 privind instrumentarea a solicitărilor de locuinţe sociale de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov; Hotărârea Consiliului Local nr. 471/28.09.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 411/2013, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale şi actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului, Hotărârea Consiliului Local nr. 409/31.08.2015 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale pentru anul 2016, Hotărârea Consiliului Local nr. 472/28.09.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 412/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, precum şi procesul - verbal nr. 15 încheiat de Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, în data 12.11.2015 la finalizarea analizării dosarelor depuse;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2016 o locuinţă socială conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Locuinţele sociale se vor repartiza solicitanţilor, conform listei prevăzută la art. 1, în limita numărului şi structurii locuinţelor sociale disponibile la nivelul municipiului Braşov, prin hotărâre a Consiliului Local.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.