Hotărârea nr. 591/2015

Aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov pentru anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  591

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

           

            Privind: aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere  şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov pentru anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 94.941/2015, prin care s-a propus aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov pentru anul 2016;

            Având în vedere H.C.L. nr. 459/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov şi H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

            În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 70, alin. (1), art. 71, alin. (1) şi art. 72 din Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie preşcolară, precum şi dispoziţiile anexelor 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În baza prevederilor H.G. nr. 904/15.10.2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă cuantumul alocaţiei zilnice de hrană în creşele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov la suma de 12 lei/zi, pentru anul 2016.

 

 

            Art. 2. Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează creşele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov în anul 2016 la suma de 567 lei/copil/lună.

 

 

            Art. 3. Se aprobă valoarea contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care beneficiază de serviciile creşelor din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov în anul 2016 după cum urmează:

            a). pentru părinţii/reprezentanţii legali care au un singur copil în familie şi au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei - cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 6 lei/zi/copil;

            b). pentru părinţii/reprezentanţii legali care au 2 sau mai mulţi copii în familie părinţii/reprezentanţii părinţii/reprezentanţii şi au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei - cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 3 lei/zi/copil;

            c). pentru părinţii/reprezentanţii legali care au un singur copil în familie şi au un venit mediu lunar brut cumulat între 225 - 699 lei - cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 3 lei/zi/copil;

            d). pentru părinţii/reprezentanţii legali care au 2 sau mai mulţi copii în familie şi au un venit mediu lunar brut cumulat între 225 - 699 lei - cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 2 lei/zi/copil.

 

 

            Art. 4. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a sumelor necesare Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov în completarea contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, material igienico-sanitar şi alte asemenea.

 

 

            Art. 5. Se aprobă cuantumul contribuţiei zilnice de întreţienere pentru un copil care frecventează creşa, ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul/reşedinţa în afara Municipiului Braşov, la valoarea de 27 lei/zi/copil, în care este inclusă şi alocaţia de hrană.

 

 

            Art. 6. Se aprobă accesul copiilor, ai căror părinţi/reprezentanţi legali au domiciliul/reşedinţa în afara Municipiului Braşov, în creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, în limita locurilor disponibile.

 

 

            Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.