Hotărârea nr. 590/2015

Modificarea H.C.L. nr. 105/2015 prin care s-a aprobat Planul tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov în vederea implementării proiectului «Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov».

 

HOTĂRÂREA Nr.  590

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 105/2015 prin care s-a aprobat Planul tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov în vederea implementării proiectului «Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov»;

                          

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 93.297/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 105/2015, prin care s-a aprobat Planul tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov în vederea implementării proiectului «Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov»;

            Ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 67 din 5 noiembrie 2015, privind aprobarea modificării Planului tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov;

                Având în vedere prevederile art. 3, alin. 4 din O.G. nr. 97/1999, republicată şi modificată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi transport pe căile navigabile interioare, prevederile H.C.L. nr. 13/2013, republicată; prevederile H.C.L. nr. 315 din 29 mai 2006; prevederile art. 16, alin. (1) şi art. 17, alin. (1), lit. (m) şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007, modificată, a serviciilor de transport public local;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 31 martie 2015, privind aprobarea Planului tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov în vederea implementării proiectului “Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”, care va avea următorul conţinut:

            „Se aprobă Planul tarifar la transportul public de călători în Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2016.”

 

            Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 31 martie 2015, în sensul înlocuirii sintagmei „călătoria pe baza de bilet” cu cea de „călătorie pe bază de bilet sau pe bază de card”.

 

            Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 105 din 31 martie 2015, rămân neschimbate.

 

            Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 31 martie 2015, astfel modificată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 105 din data de  31 martie  2015

Republicată conform H.C.L. nr. 590 din data de 27 noiembrie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Planului tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului «Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov»;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 21.656/2015, prin care s-a propus aprobarea Planului tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov în vederea implementării proiectului «Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov»;

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 15 din 12 martie 2015, privind aprobarea modificării Planului tarifar la transportul public local de călători în Municipiul Braşov, corelat cu implementarea sistemului automat de taxare;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. 4 din O.G. nr. 97/1999, republicată şi modificată, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi transport pe căile navigabile interioare, prevederile H.C.L. nr. 13/2013, republicată; prevederile H.C.L. nr. 284 din 15 mai 2006, precum şi prevederile H.C.L. nr. 315 din 29 mai 2006; prevederile art. 16, alin. (1) şi art. 17, alin. (1), lit. (m) şi alin. (2) din Legea nr. 92/2007, modificată, a serviciilor de transport public local;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Planul tarifar la transportul public de călători în Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului „Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în Municipiul Braşov”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2016.

 

Art. 2. Începând cu data de 1 noiembrie 2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 28.09.2013, se revocă.

 

Art. 3. Începând cu data de 1 iulie 2015 valabilitatea călătoriei pe bază de bilet sau pe bază de card va fi de 50 (cincizeci) de minute de la validare, timp în care călătorul va putea să schimbe vehicule sau linii, să se transbordeze în orice staţie şi să folosească orice mijloc de transport care aparţine de R.A.T. Braşov, cu excepţia liniei 20.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.