Hotărârea nr. 59/2015

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 116201 Braşov, nr. cadastral 116201.

 

HOTĂRÂREA Nr. 59

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având  categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 116201 Braşov, nr. cadastral 116201;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 8.518/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 553, alin. 2, coroborat cu art. 562, alin. 2 din noul Cod Civil şi art. 3,  alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 121, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.     nr. 116201 Braşov, nr. cadastral 116201, conform Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate asupra terenului, autentificată sub nr. 181 din 19 ianuarie 2015, de Societatea Profesională Notarială „Autentic”.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.