Hotărârea nr. 589/2015

Aprobarea Planului de Servicii pentru anul 2016 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  589

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Planului de Servicii pentru anul 2016 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu. nr. 95.566/2015, prin care se înaintează spre analiză Planul de Servicii pentru anul 2016 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov:

            Având în vedere prevederile art. 17, alin. 1, lit. c şi art. 18, alin. 1, lit. d din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 4, lit. c şi lit. e din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Cap. 4, pct. 4.3 din Contractul nr. 68269/04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Planul de Servicii pentru anul 2016 privind transportul public local de călători în Municipiul Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.