Hotărârea nr. 588/2015

Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea realizării proiectului Green City Braşov prin dotarea Municipiului Braşov cu mijloace de transport electrice - EEV.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  588

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea Studiului de oportunitate în vederea realizării proiectului Green City Braşov prin dotarea Municipiului Braşov cu mijloace de transport  electrice - EEV;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 93.191/2015, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate  nr. 12658 din data de 05.11.2015, înaintat de Regia Autonomă de Transport Braşov;

            Având în vedere prevederile legislaţiei naţionale: Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

            Având în vedere legislaţa şi reglementările naţionale şi internaţionale: Regulamentul (CE) nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abordare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi 1107/70 ale Comisiei Europene; Reglementările naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;

            Ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 65 din 05.11.2015;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. e, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea realizării proiectului „Green City Braşov” prin dotarea cu mijloace de transport electrice - EEV, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.