Hotărârea nr. 587/2015

Stabilirea plafonului minim al cuantumului debitelor restante pentru care este stabilită obligaţia organului fiscal de a publica pe pagina de internet listele debitorilor persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează debite restante.

HOTĂRÂREA Nr.  587

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: stabilirea plafonului minim al cuantumului debitelor restante pentru care este stabilită obligaţia organului fiscal de a publica pe pagina de internet  listele debitorilor persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează debite restante;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 93.459/2015, prin care se propune stabilirea plafonului minim  al cuantumului debitelor restante pentru care este stabilită obligaţia organului fiscal de a publica pe pagina de internet listele debitorilor persoane fizice şi persoane juridice care înregistrează debite restante;

            Având în vedere prevederile art. 162, alin. 1, alin. 2, lit. b din Legea nr. 207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Plafonul minim al cuantumului debitelor restante înregistrate de către persoanele fizice se stabileşte la suma de 500 lei.

 

            Art. 2. Plafonul minim al cuantumului debitelor restante înregistrate de către persoanele juridice se stabileşte la suma de 1.000 lei.

 

            Art. 3. Lista cu debitorii persoane fizice și persoane juridice care înregistrează obligații restante peste nivelurile stabilite în condiţiile art. 1 şi 2, se va publica trimestrial pe pagina de internet a organului fiscal.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.