Hotărârea nr. 585/2015

Aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2015 - 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  585

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2015 - 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 95.375 din 23.11.2015, privind aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu în Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă 2015 - 2016;

            Având în vedere prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, modificată şi completată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. b, lit. d, alin. 4, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 6, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă facilităţile ce se vor acorda pentru transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2015 - 2016 conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.