Hotărârea nr. 583/2015

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 2015.

HOTĂRÂREA Nr.  583

din data de  27  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - noiembrie 2015-;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 27 noiembrie 2015;

            Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2015, înregistrat sub nr. 95.653 din 24.11.2015;

            Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, lit. b, art. 5, alin. 3 şi 6 şi art. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186 din 29.12.2014, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 739.146,35 mii lei la partea de venituri şi 782.361,59 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 494.686,55 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 498.199,72 mii lei.

            - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 244.459,80 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 284.161,87 mii lei.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 53.206,5 mii lei la partea de venituri şi 58.185,34 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 50.970,42 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 55.697,34 mii lei;

            - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 2.236,08 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 2.488 mii lei.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 3. Se aprobă bugetele rectificate de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov, astfel:

            - Grădiniţa nr.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ,9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,

               19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35                 - anexele nr. 3.01. - 3.29.

            - Şcoala Gimnazială nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19,

                25, 27, 30                                                                                - anexele nr. 4.01. - 4.16.

            - Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov                                                          - anexa nr. 5.01.

            - Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov                                                     - anexa nr. 5.02.

            - Colegiul de Ştiinţe „Grigore Antipa” Braşov                                          - anexa nr. 5.03.

            - Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov                      - anexa nr. 5.04.

 

...  //  

 

-   02   -

 

 

            - Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov                                        - anexa nr. 5.05.

            - Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov                                           - anexa nr. 5.06.

            - Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov                                              - anexa nr. 5.07.

            - Colegiul Naţional „Dr. Ioan Meşotă” Braşov                                         - anexa nr. 5.08.

            - Colegiul Naţional “Unirea” Braşov                                                       - anexa nr. 5.09.

            - Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov                                           - anexa nr. 5.10.

            - Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov                                             - anexa nr. 5.11.

            - Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov                                             - anexa nr. 5.12.

            - Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov                                      - anexa nr. 5.13.

            - Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov                                                - anexa nr. 5.14.

            - Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov                                                       - anexa nr. 5.15.

            - Liceul cu Program Sportiv Braşov                                                        - anexa nr. 5.16.

            - Liceul Vocaţional de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Braşov         - anexa nr. 5.17.

            - Liceul Vocaţional de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov                            - anexa nr. 5.18.

            - Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov                                          - anexa nr. 5.19.

            - Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov                     - anexa nr. 5.20.

            - Direcţia Fiscală Braşov                                                                       - anexa nr. 6.01.

            - Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov                 - anexa nr. 7.01.

            - Poliţia Locală Braşov                                                                          - anexa nr. 8.01.

            - Filarmonica Braşov                                                                                         - anexa nr. 9.01.

            - Opera Braşov                                                                                                 - anexa nr. 10.01.

            - Teatrul Sică Alexandrescu Braşov                                                       - anexa nr. 11.01.

            - Teatrul de Copii “ Arlechino” Braşov                                                   - anexa nr. 12.01.

            - Direcţia de Tineret şi Sport Braşov                                                       - anexa nr. 13.01.

            - Serviciul Public Administrare Creşe Braşov                                            - anexa nr. 14.01.

            - Direcţia de Servicii Sociale Braşov                                                       - anexa nr. 15.01.

            - Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov                                           - anexa nr. 16.01.

            - Serviciul de  Gestionare a câinilor fără Stăpân  Braşov                          - anexa nr. 17.01.

            - Grădina Zoologică Braşov                                                                    - anexa nr. 18.01.

 

 

            Art. 4. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor                  nr. 19.01. - 19.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.