Hotărârea nr. 581/2015

Modificarea H.C.L. nr. 29 din 30.01.2012 prin care au fost aprobate proiectul şi cheltuielile legate de proiectul „Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertisment”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  581

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 29 din 30.01.2012 prin care au fost aprobate proiectul  şi cheltuielile legate de proiectul „Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii  de Agrement şi Divertisment”;

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Compartimentului Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 85.387 din 29.10.2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 29 din 30.01.2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertisment”;

                Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1294 din 7.10.2008 şi Ordinului nr. 3296 din 7.11.2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” din cadrul Programului operaţional regional 2007 - 2013;

                Văzând şi prevederile art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1, alin. 2,  lit. d şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 30 ianuarie 2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertisment”, care va avea următorul conţinut:

                Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertisment” în valoare totală de 31.045.492,55 (inclusiv TVA).”

 

                Art. 2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 30 ianuarie 2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertisment”, care va avea următorul conţinut:

                Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Municipiului Braşov pentru proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertisment” cu suma de 12.153.884,15 lei reprezentând 50 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.”

 

                Art. 3. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 30 ianuarie 2012, privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertisment”, care va avea următorul conţinut:

                Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 760.531,34 lei, T.V.A. aferent proiectului în valoare de 5.977.192,92 lei precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.”

 

                Art. 4. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 29 din 30 ianuarie 2012, rămân neschimbate.

 

                Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 30 ianuarie 2012, astfel modificată, va fi republicată.

 

                Art. 6. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 29 din data de  30 ianuarie 2012

Republicată conform H.C.L. nr.  581 din 2 noiembrie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Amenajare Zonă Turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii Agrement şi Divertisment”, după evaluarea tehnică şi financiară;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 3.275 din 16.01.2012, prin care s-a propus aprobarea proiectului „Amenajare Zonă Turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii Agrement şi Divertisment” şi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, ca urmare a etapei de evaluare tehnică şi financiară;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1.294 din 7.10.2008 şi ale Ordinului nr. 3.296 din 7.11.2008, privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Axa Prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013; ale art. 53 din Legea   nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă proiectul cu titlul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertismentîn valoare totală de 31.045.492,55 (inclusiv TVA).

 

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea Municipiului Braşov pentru proiectul “Amenajare zonă turistică Poiana Braşov - Amenajare Spaţii de Agrement şi Divertisment” cu suma de 12.153.884,15 lei reprezentând 50 % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Municipiul Braşov a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 760.531,34 lei, T.V.A. aferent proiectului în valoare de 5.977.192,92 lei precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Braşov a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Municipiul Braşov până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management

 

Art. 5. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 31 mai 2011.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.