Hotărârea nr. 58/2015

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 136570 Braşov, nr. cadastral 136570 şi C.F. nr. 136571 Braşov, nr. cadastral 136571.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 58

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 136570 Braşov, nr. cadastral 136570 şi C.F. nr. 136571 Braşov, nr. cadastral 136571;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 4.957/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 553, alin. 2, coroborat cu art. 562, alin. 2 din noul Cod Civil şi art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. ”d” din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 121, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în      C.F. nr. 136570 Braşov, nr. cadastral 136570 şi C.F. nr. 136571 Braşov, nr. cadastral 136571.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.