Hotărârea nr. 579/2015

Completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 579

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 85.308/2015, privind completarea H.C.L. nr. 201/2006, republicată, având ca obiect aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201 din 27 martie 2006, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, astfel:

           

            I) După art. 6 se introduce un nou articol care va avea următorul conţinut:

            A. Utilizarea temporară a domeniului public din Municipiul Braşov - Piaţa Sfatului, se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:

            1. Organizarea şi desfăşurarea eventimentelor de tip “târg”, indiferent de produsele ce vor fi expuse şi comercializate, se va face exclusiv de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

            Se vor organiza maxim 2 (două) evenimente pe lună.

            2. Organizarea şi desfăşurarea altor evenimente socio - culturale (concerte, spectacole, activităţi sportive, etc) precum şi a evenimentelor organizate de agenţi economici, în vederea promovării şi comercializării produselor din producţia proprie se vor desfăşura numai după aprobarea acestora de către Consiliul Local.

            3. În cazul în care solicitările de expunere şi comercializare de produse cu ocazia organizării evenimentelor de tip „târg” va fi mai mare decât cel al corturilor sau al tarabelor puse la dispoziţie de organizator, se va organiza licitaţie publică având ca preţ de pornire taxa de ocupare locuri publice, stabilită prin H.C.L.

            B. Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor de tip “târg”, cu produse handmade şi artizanale, se vor aviza numai pe aleea Parcul Titulescu, maxim un eveniment pe lună, obligatoriu pe tonete furnizate de R.L.P. Kronstadt, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

            C. Organizarea şi desfăşurarea de evenimente ce persupun prepararea şi comercializarea de produse alimentare de orice tip se vor aviza exclusiv în zona lacului Noua şi zona Pietrele lui Solomon, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

            D. Condiţiile ce vor fi stabilite pentru toate tipurile de evenimente ce se vor organiza în cele trei locaţii menţionate mai sus, referitoare la durata evenimentului, amplasarea mobilierului urban, forma, dimensiunile şi culoarea acestuia, suprafaţa afectată, data începerii montării mobilierului şi data la care vor fi eliberate în totalitate, inclusiv tipul de produse avizat a fi expus şi comercializat, vor constitui o anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public, care va fi luată la cunoştinţă de organizator prin semnarea acesteia.”

 

  // 

-  02  -

 

           

            II) Se aprobă completarea art. 7, cu litera „g” care va avea următorul conţinut:

            g. - Nerespectarea condiţiilor prevăzute în art. 7, lit D, ce constituie anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1000 lei la 2500 lei şi cu eliberarea de îndată a amplasamentului la somaţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Braşov şi a reprezentanţilor Poliţiei Locale Braşov, inclusiv pe cale administrativă, cu recuperarea costurilor de la contravenient.”

 

 

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 201 din 27 martie 2006 rămân neschimbate

 

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 27 martie 2006, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, astfel modificată va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 201 din data de  27 martie  2006

Republicată conform H.C.L. nr. 400/2006 şi conform H.C.L. nr. 579 din 2 noiembrie 2015

 

 

 

Obiect: aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 martie 2006;

Analizând  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 20.478 din 23 martie 2006, privind aprobarea procedurii de utilizare temporară a locurilor publice aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H  O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1. Utilizarea temporară a locurilor publice, aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, de către agenţi economici se poate face numai în baza unui abonament eliberat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov cu avizul Primarului, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale, servicii de piaţă şi alte activităţi economice.

 

Art. 2. Pentru emiterea abonamentului solicitantul va depune următoarele acte:

a) cerere tip conform modelului din anexa 1;

b) copie după Codul Unic de Înregistrare (CUI) al agentului economic;

c) copie după Anexa CUI sau Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov privind punctul /punctele de lucru, după caz;

d) copie după actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;

e) certificat de neurmărire fiscală emis de Direcţia Fiscală Braşov, aflat în termenul de valabilitate;

f) avizul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR) sau a autorităţilor prevăzute de H.G. nr. 1.102/2002, în cazul ocupării domeniului public cu echipamente pentru agrement.

            Abonamentul nu scuteşte agentul economic de la obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare desfăşurării activităţii în condiţii de legalitate.

 

Art. 3. Activităţile pentru care se poate solicita utilizarea locurilor publice, vor avea obligatoriu un caracter temporar şi / sau sezonier, iar amplasarea pe locul public a obiectelor necesare desfăşurării activităţii solicitate va avea un caracter provizoriu.

Pentru organizarea de activităţi, acţiuni, manifestări şi evenimente socio - culturale (concerte, spectacole, circ, etc.), sportive, activităţi promoţionale şi de promovare, precum şi activităţi de prestări servicii şi comerţ emiterea abonamentului se va face pentru o perioadă de cel mult şase luni pe an, fără a depăşi o perioadă cumulată mai mare de 180 de zile în cursul aceluiaşi an, pentru acelaşi agent economic şi acelaşi amplasament.

Pentru comerţul stradal de întâmpinare organizat în faţa spaţiilor comerciale proprii (magazine, restaurante, cafenele, cofetării, chioşcuri), terasele sau grădinile de vară aferente acestora (daca este cazul), precum şi efectuarea de reclamă în folos propriu în faţa punctului de lucru, abonamentele vor fi emise pentru o perioadă de maxim 12 luni (dar nu mai puţin de 30 zile).

 

  // 

 

-  02  -

 

Art. 4. În cazul activităţilor prevăzute la art. 3, alin. 2, solicitantul va obţine abonamentul tip I (conform modelului din anexa 2 – parte integrantă la prezenta hotărâre), iar pentru activităţile prevăzute la art. 3, alin. 3, se va elibera abonamentul tip II (conform modelului din anexa 3 – parte integrantă la prezenta hotărâre).

 

Art. 5. Eliberarea abonamentelor se va face numai cu plata taxelor aferente suprafeţelor ocupate, la nivelul stabilit de Consiliul Local prin hotărârile în vigoare la data eliberării, astfel:

a) Pentru abonamentul tip I, taxa de utilizare a locului public neamenajat  aferentă suprafeţei ocupate se achită la eliberarea acestuia, anticipat pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care a fost emis.

b) In cazul abonamentului tip II, plata taxei se efectuează astfel:

- la eliberarea abonamentului taxa se achită anticipat pentru prima lună de valabilitate.

- după primele 30 zile de la eliberarea abonamentului taxa aferenta suprafeţei ocupate se va achita lunar, anticipat pentru luna următoare, până la data de 30 a fiecărei luni.

            Valabilitatea abonamentului tip II este condiţionată de prezenţa vizei care se aplică lunar, odată cu achitarea taxei de ocupare a domeniului public.

 

Art. 6. Solicitările de utilizare a locurilor publice din intersecţii, trotuare, parcări, alte zone deschise traficului rutier de pe raza municipiului se vor aviza de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Mun. Braşov, iar cele ce pot modifica/afecta provizoriu faţade şi alte elemente de arhitectură se vor aviza de Comisia Tehnică de Arhitectură şi Urbanism din cadrul aceleiaşi instituţii.

            Solicitările care au primit avizul comisiilor menţionate la aliniamentul precedent nu vor mai fi reavizate în cursul aceluiaşi an calendaristic în cazul în care datele solicitării au rămas neschimbate.

 

            Art. 7. A. Utilizarea temporară a domeniului public din Municipiul Braşov - Piaţa Sfatului, se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:

            1. Organizarea şi desfăşurarea eventimentelor de tip “târg”, indiferent de produsele ce vor fi expuse şi comercializate, se va face exclusiv de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

            Se vor organiza maxim 2 (două) evenimente pe lună.

            2. Organizarea şi desfăşurarea altor evenimente socio - culturale (concerte, spectacole, activităţi sportive, etc) precum şi a evenimentelor organizate de agenţi economici, în vederea promovării şi comercializării produselor din producţia proprie se vor desfăşura numai după aprobarea acestora de către Consiliul Local.

            3. În cazul în care solicitările de expunere şi comercializare de produse cu ocazia organizării evenimentelor de tip „târg” va fi mai mare decât cel al corturilor sau al tarabelor puse la dispoziţie de organizator, se va organiza licitaţie publică având ca preţ de pornire taxa de ocupare locuri publice, stabilită prin H.C.L.

            B. Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor de tip “târg”, cu produse handmade şi artizanale, se vor aviza numai pe aleea Parcul Titulescu, maxim un eveniment pe lună, obligatoriu pe tonete furnizate de R.L.P. Kronstadt, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

            C. Organizarea şi desfăşurarea de evenimente ce persupun prepararea şi comercializarea de produse alimentare de orice tip se vor aviza exclusiv în zona lacului Noua şi zona Pietrele lui Solomon, cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

            D. Condiţiile ce vor fi stabilite pentru toate tipurile de evenimente ce se vor organiza în cele trei locaţii menţionate mai sus, referitoare la durata evenimentului, amplasarea mobilierului urban, forma, dimensiunile şi culoarea acestuia, suprafaţa afectată, data începerii montării mobilierului şi data la care vor fi eliberate în totalitate, inclusiv tipul de produse avizat a fi expus şi comercializat, vor constitui o anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public, care va fi luată la cunoştinţă de organizator prin semnarea acesteia.

 

Art. 8. Constituie contravenţii şi se  sancţionează după cum urmează:

a) depăşirea de către agentul economic a suprafeţei amplasamentului pentru care i s-a emis abonamentul se sancţionează cu amendă de la 100 RON la 500 RON şi cu plata taxelor pentru suprafaţa depăşită, care se vor calcula de la data emiterii abonamentului şi până la intrarea în legalitate;

b) depăşirea de către agentul economic a perioadei pentru care i s-a eliberat abonamentul, se sancţionează cu amendă de la 100 RON la 500 RON;

c) neachitarea taxei de ocupare a domeniului public de către posesorii de abonamente tip II în termenul prevăzut de prezenta hotărâre se sancţionează cu amendă  de la 200 RON la 1.000 RON şi cu anularea abonamentului în cauza;

  // 

-  03  -

 

 

d) ocuparea domeniului public neamenajat fără deţinere de abonament de către un agent economic se sancţionează cu amendă de la 200 RON la 1.000 RON.

e) utilizarea locurilor publice ce aparţin domeniului public al municipiului de către persoane fizice ce nu au calitate de agent economic pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prestări servicii sau alte activităţi economice se sancţionează cu amendă  de la 200 RON la 1.000 RON.

f) Contravenientul  poate achita, pe loc sau  în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul - verbal”.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

Contravenţiile se constată şi sancţiunile se aplică de Primarul Municipiului Braşov, prin împuterniciţii acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.

            g. Nerespectarea condiţiilor prevăzute în art. 7, lit D, ce constituie anexă la abonamentul de ocupare a domeniului public constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1000 lei la 2500 lei şi cu eliberarea de îndată a amplasamentului la somaţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Braşov şi a reprezentanţilor Poliţiei Locale Braşov, inclusiv pe cale administrativă, cu recuperarea costurilor de la contravenient.

 

Art. 9. În funcţie de interesul public local, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, în termen de 72 de ore de la primirea notificării, beneficiarul abonamentului pentru utilizarea locurilor publice este obligat sa predea terenul liber de orice sarcini.

            Beneficiarul abonamentului va solicita în termen de 5 zile lucrătoare restituirea taxei plătită pentru ocuparea domeniului public aferentă perioadei rămasă după eliberarea amplasamentului. Cererea de restituire se va adresa Direcţiei Fiscale Braşov.

 

Art. 10. Evidenţa abonamentelor emise se va ţine (separat pentru cele două tipuri) de către serviciul de specialitate, utilizând o bază de date informatică care va cuprinde toate datele necesare identificării agentului economic şi tipăririi abonamentelor.

 

Art. 11. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă H.C.L. nr. 46/2003, republicată.

 

Art. 12. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri.