Hotărârea nr. 578/2015

Darea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10, a spaţiului situat în Braşov, str. Cocorului nr. 6.

 

HOTĂRÂREA Nr.  578

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit “Primii  paşi” nr. 10, a spaţiului situat în Braşov, str. Cocorului nr. 6;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 85.189/2015, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10, a spaţiului situat în Braşov, str. Cocorului nr. 6;

            Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10, a unui spaţiu de 105 m.p., situat în Braşov, str. Cocorului nr. 6.

 

            Art. 2. Unitatea de învăţământ îşi asumă cheltuielile de întreţinere/utilităţi ale spaţiului menţionat la art. 1.

 

            Art. 3. Grădiniţa cu program normal nr. 10 A va încheia un protocol de predare - primire al spaţiului menţionat la art. 1, cu Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Grădiniţa cu program prelungit “Primii paşi” nr. 10 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.