Hotărârea nr. 577/2015

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire locuinţe în Braşov, str. Merilor f.n.”, iniţiat de Tică Doru Alexandru.

 

HOTĂRÂREA Nr. 577

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire locuinţe în Braşov, str. Merilor f.n.”, iniţiat de Tică Doru Alexandru;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 82.210/2015, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire locuinţe în Braşov, str. Merilor, f.n.”;

            Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 81.339/2015, înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, C.U. nr. 2013/2015;

            Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinul nr. 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi  art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „P.U.D. - Construire locuinţe în Braşov, str. Merilor f.n.”, identificat prin C.F. nr. 137269, cad. 137269 Braşov, iniţiat de Tică Doru Alexandru, conform Certificatului de Urbanism nr. 2013/2015.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.