Hotărârea nr. 576/2015

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 131900 Braşov, nr. cadastral 131900.

 

HOTĂRÂREA Nr. 576

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 131900 Braşov, nr. cadastral 131900;

                         

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 84.900/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 131900 Braşov, nr. cadastral 131900;

            Având în vedere art. 553, alin. 2, coroborat cu art. 562, alin. 2 din noul Cod Civil şi art. 3,  alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în  C.F. nr. 131900 Braşov, nr. cadastral 131900, conform Declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate asupra terenului, a d-nei Balla Ramona şi a d-lui Balla Ladislau Sebastian, autentificată sub nr. 1984 din 13 august 2015, de Societatea Profesională Notarială Marin Ion şi Ion Cătălin.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.