Hotărârea nr. 575/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1186/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Bizon Ionel - Marian şi Bizon Costinela - Lidia.

 

HOTĂRÂREA Nr. 575

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 1186/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum,  donat de Bizon Ionel - Marian şi Bizon Costinela - Lidia;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 84.733/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. ”d” din Legea nr. 213/1998; privind bunurile proprietate publică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Bizon Ionel - Marian şi a d-nei Bizon Costinela - Lidia, autentificată sub nr. 1186 din 7 octombrie 2015, de Societatea Profesională Notarială Pană Ştefan - Hotaran Violeta.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 137689 Braşov, nr. cadastral 137689, conform ofertei de donaţie nr. 1186 din 7 octombrie 2015, a d-lui Bizon Ionel - Marian şi a d-nei Bizon Costinela - Lidia, autentificată de Societatea Profesională Notarială Pană Ştefan - Hotaran Violeta.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.