Hotărârea nr. 574/2015

Acceptarea donaţiei nr. 2019/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Niculescu Ileana Claudia.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 574

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 2019/2015 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Niculescu Ileana Claudia;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 84.770/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. ”d” din Legea nr. 213/1998; privind bunurile proprietate publică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Niculescu Ileana Claudia, autentificată sub nr. 2019 din 8 octombrie 2015, de Societatea Profesională Notarială Victor Sârbu şi Adrian Ioan Sârbu.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 113348 Braşov, nr. cadastral 864/11 (nr. top. 10928/54/1/11), conform ofertei de donaţie nr. 2019 din 8 octombrie 2015, a d-nei Niculescu Ileana Claudia, autentificată de Societatea Profesională Notarială Victor Sârbu şi Adrian Ioan Sârbu.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.