Hotărârea nr. 573/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1210/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Mureşan Victor - Sabin - Augustin şi Mureşan Mirela.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  573

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 1210/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Mureşan Victor - Sabin - Augustin şi Mureşan Mirela;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 84.794/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. ”d” din Legea nr. 213/1998; privind bunurile proprietate publică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Mureşan Victor - Sabin - Augustin şi a d-nei Mureşan Mirela, autentificată sub nr. 1210 din 20 august 2015, de Societatea Profesională Notarială Victor „Pro Veritas”.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 139974 Braşov, nr. cadastral 139974, conform ofertei de donaţie nr. 1210 din 20 august 2015, a d-lui Mureşan Victor - Sabin - Augustin şi a d-nei Mureşan Mirela, autentificată de Societatea Profesională Notarială „Pro Veritas”.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.