Hotărârea nr. 571/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1526/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Societatea „Logistic Land INTL” S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  571

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 1526/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Societatea „Logistic Land INTL” S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 84.838/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. ”d” din Legea nr. 213/1998; privind bunurile proprietate publică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a Societăţii „Logistic Land INTL” S.R.L., autentificată sub nr. 1526 din 6 iulie 2015, de Biroul Individual Notarial Bogdan Viorica.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 115448 Braşov, nr. cadastral 115448 şi terenul înscris în C.F. nr. 115447 Braşov, nr. cadastral 115447, conform ofertei de donaţie nr. 1526 din 6 iulie 2015, a Societăţii „Logistic Land INTL” S.R.L., autentificată de Biroul Individual Notarial Bogdan Viorica.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.