Hotărârea nr. 57/2015

Acceptarea donaţiei nr. 5050/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Gheorghe Dan şi Gheorghe Cristina Ioana.

 

HOTĂRÂREA Nr. 57

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 5050/2014 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum,  donat de Gheorghe Dan şi Gheorghe Cristina Ioana;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 8.512/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică    nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale     nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului Gheorghe Dan şi a doamnei Gheorghe Cristina Ioana, autentificată sub nr. 5050 din 31 decembrie 2014, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 105405 Braşov, nr. top. 9405/2/3/2, conform ofertei de donaţie nr. 5050 din 31 decembrie 2014, a domnului Gheorghe Dan şi a doamnei Gheorghe Cristina Ioana, autentificată de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.