Hotărârea nr. 568/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1391/2005 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Roată Pavel şi Roată Maria.

 

HOTĂRÂREA Nr. 568

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 1391/2005 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Roată Pavel şi Roată Maria;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 84.887/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. ”d” din Legea nr. 213/1998; privind bunurile proprietate publică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Roată Pavel şi a d-nei Roată Maria, autentificată sub nr. 1391 din 12 octombrie 2005, de Biroul Notarului Public Chivu Daniela.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 125888 Braşov, nr. cadastral 1036/27 (nr. top. 11192/1/5/1/27) şi terenul înscris în C.F. nr. 139691, nr. cadastral 1036/28 (nr. top. 11192/1/5/1/28), conform ofertei de donaţie nr. 1391 din 12 octombrie 2005, a d-lui Roată Pavel şi a d-nei Roată Maria, autentificată de Biroul Notarului Public Chivu Daniela.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.