Hotărârea nr. 567/2015

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Brazilor nr. 28 Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Alupoae Viorel şi Alupoae Cristina.

 

HOTĂRÂREA Nr.  567

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Brazilor nr. 28 Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Alupoae Viorel şi Alupoae Cristina;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 85.641/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Brazilor nr. 28 Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Alupoae Viorel şi Alupoae Cristina;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 69/2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Brazilor nr. 28 Braşov”;

            Văzând Raportul întocmit de Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire locuinţă, str. Brazilor nr. 28 Braşov”;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire locuinţă, str. Brazilor nr. 28 Braşov”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Alupoae Viorel şi Alupoae Cristina, întocmită de către arh. Stinghe Adriana.

 

            Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.