Hotărârea nr. 566/2015

Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 339/2005, a locurilor de parcare încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Ana Hotels S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 566

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

           

            Privind: aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 339/2005, a locurilor de parcare încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Ana Hotels S.A.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 79.974/2015, prin care se supune aprobării proiectul de hotărâre având ca obiect aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 339/2005, a locurilor de parcare încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Ana Hotels S.A.;

            Având în vedere prevederile art. 24, pct. 11 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G. nr. 955/2004, potrivit căruia locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m. de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin închiriere;

            Văzând şi adresele înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 73.512/2015 şi nr. 84.364/2015, prin care  S.C. Ana Hotels S.A. solicită prelungirea contractului de închiriere  nr. 339/2005, a locurilor de parcare aferente Complexului hotelier Ana Hotels Braşov, situat în Poiana Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 131, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

          Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de închiriere nr. 339/2005, a locurilor de parcare încheiat între Municipiul Brasov şi S.C. Ana Hotels S.A., pe o perioadă de 3 (trei) ani, conform Anexei nr. 1.

 

 

          Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.