Hotărârea nr. 565/2015

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  565

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 85.496/2015, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal;

            Având în vedere prevederile:art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) şi (2) şi art. 139, alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 9, paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 5, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; Legii nr. 117/1999, privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; H.G. nr. 77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montate şi organizarea activităţii montane în munţi; Hotărârii Consiliului Local  nr. 104/2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării; Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2016, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

            (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. (1) Se stabileşte o cotă adiţională de 20 % în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

            (2) Se stabileşte o cotă adiţională de 0,1 % în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele juridice prevăzute de art. 460, alin. 1 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

            (3) Se stabileşte o cotă adiţională de 0,5 % în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460, alin. 2 din Legea                  nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

            (4) Criteriile în funcţie de care se stabilesc cotele suplimentare prevăzute la aliniatul (1), (2) şi (3) sunt de natură economică cu impact asupra încasărilor la bugetul local al Municipiului Braşov.

 

            Art. 3. (1) Se aprobă majorarea cu 200 %, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

            (2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la aliniatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

 

            Art. 4. (1) Se aprobă majorarea cu 200 % a impozitului pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov.

            (2) Criteriile de încadrare a clădirilor în categoria celor prevăzute la aliniatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

 

            Art. 5. (1) Contribuabili persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Braşov, care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu şi alte asemenea, datorează taxa specială salvamont-salvare în munţi şi prevenirea accidentelor turistice, după cum urmează:

            - pentru servicii de cazare 2 lei/zi/turist.

            - pentru servicii de transport pe cablu 0.80 % din veniturile încasate.

            (2) Se aprobă regulamentul privind impunerea încasarea şi utilizarea taxei speciale salvamont conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (3) Se aprobă declaraţia de impunere pentru taxa specială salvamont, formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 6. (1) Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal se stabilesc pentru anul fiscal 2016 la valorile cuprinse în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

            (2) Se aprobă procedura privind modul de calcul şi plata taxelor instituite în temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cuprinsă în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

            Art. 7. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. m, respectiv clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.

            (2) Facilităţile prevăzute la aliniatul (1) se acordă în baza H.C.L. nr. 99/2012, privind aprobarea acordării de facilităţi fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a apartamentelor din blocurile de locuinţe sau a imobilelor individuale.

 

            Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

 

            Art. 9. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 10. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.