Hotărârea nr. 562/2015

Aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  562

din data de  2  noiembrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 2 noiembrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 85.157 din 29.10.2015,privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă colaborarea dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A. pentru asigurarea administrării şi exploatării domeniului schiabil din Municipiul Braşov pentru sezonul de iarnă 2015 - 2016.

 

            Art. 2. Se aprobă convenţia de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.