Hotărârea nr. 561/2015

Aprobarea Acordului între Societatea Tetkron S.R.L., Societatea Bepco S.R.L. şi Municipiul Braşov privind reluarea livrării energiei termice în sistemul de termoficare al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 561

din data de  24  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea Acordului între Societatea Tetkron S.R.L., Societatea Bepco S.R.L. şi Municipiul Braşov privind reluarea livrării energiei termice în sistemul de termoficare al Municipiului Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă de îndată la data de 24 octombrie 2015, conform prevederilor art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată;

            Având în vedere adresa nr. 4004/23.10.2015 a Societăţii Tetkron S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 83.339/23.10.2015, prin care solicită ca, în susţinerea activităţii Tetkron S.R.L. Braşov şi în scopul asigurării continuităţii serviciului de livrare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Braşov, să se supună spre analiza şi aprobarea Consiliului Local  Acordul privind reluarea livrării energiei termice în Municipiul Braşov;

            Văzând Hotărârea nr. 27 din 21.10.2015 a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii Tetkron S.R.L. prin care s-a aprobat Acordul privind reluarea livrării energiei termice în sistemul de termoficare în Municipiul Braşov precum şi mandatarea domnului director tehnic Liviu Mosora să semneze acest Acord;

            Luând în considerare conţinutul Acordului, anexat adresei mai sus precizate, astfel cum a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor prin Hotărârea nr. 27 din 21.10.2015;

            Constatând că prin adresa nr. 4004/23.10.2015 Societatea Tetkron S.R.L. formulează un punct de vedere cu privire la „Acord”-ul, redactat de către Societatea Bepco S.R.L., fără a se preciza dacă acest punct de vedere a fost adus la cunoştinţa Adunării Generale a Asociaţilor din 21.10.2015 şi nici dacă face obiectul unei opinii separate a Societăţii Tetkron S.R.L.;

            Observând că S.C. Tetkron S.R.L. prin adresa nr. 4021/26.10.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 83804/26.10.2015 depune Hotărârea nr. 28/24.10.2015 a Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. prin care s-a aprobat modificarea şi completarea Acordului privind reluarea livrării energiei termice în sistemul de termoficare al Municipiului Braşov astfel cum a fost aprobat iniţial prin Hotărârea nr. 27/21.10.2015 a Adunării Generale a Asociaţilor conform anexei parte integrantă din hotărâre;

            Ţinând cont de faptul că în plenul şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov din 24.10.2015 dl. consilier local Oprică Adrian Florentin a depus la secretariatul şedinţei Acordul privind reluarea livrării energiei termice în sistemul de termoficare al Municipiului  Braşov ce urmează a fi încheiat între S.C. Bepco S.R.L., S.C. Tetkron S.R.L. şi Municipiul Braşov aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor Tetkron S.R.L. din 24.10.2015 în forma modificată şi completată şi semnat spre certificare pe fiecare filă în calitate de preşedinte al Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.RL.;

            În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioatre:

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

           

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului între Societatea Tetkron S.R.L., Societatea Bepco S.R.L. şi Municipiul Braşov privind reluarea livrării energiei termice în sistemul de termoficare al Municipiului Braşov în forma şi conţinutul cuprinse în anexa la Hotărârea            nr. 28 din 24.10.2015 a Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L.

 

 

  // 

 

 

-  02  -

 

 

 

            Art. 2. Se împuterniceşte domnul viceprimar Bucur Ciprian Ionuţ, să semneze Acordul mai sus precizat în numele şi pentru Municipiul Braşov.

 

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Societatea Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.