Hotărârea nr. 56/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1167/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Dobrotescu Marcel.

 

HOTĂRÂREA Nr. 56

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1167/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Dobrotescu Marcel;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 8.516/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică    nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale       nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului Dobrotescu Marcel, reprezentat prin tutore, Dobrotescu Maria - Monica, autentificată sub nr. 1167 din 29 aprilie 2014, de Societatea Profesională Notarială „Isbăşoiu”.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.           nr. 132307 Braşov, nr. cad. 132307, conform ofertei de donaţie nr. 1167 din 29 aprilie 2014 a domnului Dobrotescu Marcel, reprezentat prin tutore, Dobrotescu Maria - Monica autentificată de Societatea Profesională Notarială „Isbăşoiu”.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.