Hotărârea nr. 558/2015

Darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  558

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

 

            Privind: darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

           

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 80.805/2015, privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L. a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea Locuinţei;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă darea în administrare către S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov, identificate conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 31 mai 2013, se abrogă.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.