Hotărârea nr. 555/2015

Transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov, în domeniul public al Statului Român, a terenului situat în Braşov, str. Agricultorilor nr. 2.

 

HOTĂRÂREA Nr. 555

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

 

            Privind: transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov, în domeniul public al Statului Român, a terenului situat în Braşov,  str. Agricultorilor nr. 2;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 80.450/2015, privind transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov, în domeniul public al Statului Român, a terenului imobil 714 situat în Braşov, str. Agricultorilor nr. 2;

            Văzând adresa nr. 76772 din 06.10.2015, prin care se solicită transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov, în domeniul public al Statului Român, a terenului situat în Braşov, str. Agricultorilor nr. 2;

            Luând în considerare Protocolul de predare primire nr. 81680/2014 - A 3994/2014 şi Procesul verbal de predare primire nr. 81681/2014 - A 3995/2014;

            Văzând H.C.L. nr. 109/2010 modificată prin H.C.L. nr. 210 din 29.03.2010 privind aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a imobilului 714, situat în Braşov, str. Agricultorilor nr. 2, H.C.L. nr. 391 din 23.07.2015, privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Braşov, str. Agricultorilor nr. 2 şi adresa nr. 11078/2015 transmisă de către A.N.L.;

            Având în vedere prevederile art. 8, alin. 1, art. 9, alin. 2 din Legea nr. 213/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind bunurile proprietate publică;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă transferul dreptului de proprietate din domeniul public al Municipiului Braşov, în domeniul public al Statului Român, a terenului imobil 714, situat în Braşov, str. Agricultorilor nr. 2, identificat în C.F. nr. 112925 Braşov, nr. top. 11231/2/2, 11231/1/50/2/2, 11231/1/51/2.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.