Hotărârea nr. 554/2015

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 1.

 

HOTĂRÂREA Nr. 554

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 1;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 80.177/2015, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 1;

            Văzând anexa la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;

            Având în vedere Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, precum şi prevederile art. 112, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 - legea educaţiei naţionale precum şi prevederile art. 888 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Bisericii Sf. Nicolae nr. 1, înscris în C.F. nr. 140356 Braşov, nr. cad. 140356.

 

 

            Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă în favoarea Ministerului Invăţământului Public înscris în C.F. nr. 140356 Braşov la C 1.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.