Hotărârea nr. 55/2015

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire 2 locuinţe D+P+E+M situate în Braşov, str. Şcolii nr. 5”, deţinut de S.C. Activa Construcţii S.A. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 55

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea  documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire 2 locuinţe D+P+E+M  situate în Braşov, str. Şcolii nr. 5”, deţinut de S.C. Activa Construcţii S.A. Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 7.742/2015, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire 2 locuinţe D+P+E+M, situate în Braşov, str. Şcolii nr. 5”;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 3.851/2015 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, C.U. nr. 2074/2014;

Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin 4, lit. e, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „P.U.D. - Construire 2 locuinţe D+P+E+M, situate în Braşov, str. Şcolii nr. 5”, identificat prin C.F. nr. 106682, nr. top. 798/1, 627/2/1 Braşov, deţinut de S.C. Activa Construcţii S.A. Braşov, conform Certificatului de Urbanism             nr. 2074/2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.