Hotărârea nr. 549/2015

Alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Cărămidăriei nr. 6.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  549

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Cărămidăriei nr. 6;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 80.413/2015, prin care se propune alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Cărămidăriei nr. 6, pe care este edificată o construcţie neintabulată în cartea funciară;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor identificate în C.F. nr. 135869 Braşov, nr. top. 12233/1, în suprafaţă de 165 m.p. şi C.F. nr. 135866 Braşov, nr. top. 12234/1/b/1/1/3, în suprafaţă de 286 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de alipire imobile întocmită de expert autorizat Tudorache Diana, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.