Hotărârea nr. 548/2015

Alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Timis Triaj f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 548

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Timis Triaj f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 80.502/2015, privind alipirea imobilelor terenuri, situate în Braşov, str. Timis Triaj f.n.;

            Având în vedere prevederile art. 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Timis Triaj f.n , identificate în C.F. nr. 138622 Braşov, sub nr. cad. 138622, în suprafaţă de 2446 m.p., C.F. nr. 139282 Braşov, nr. cad. 139282, în suprafaţă de 2300 m.p., C.F. 139567 Braşov, nr. cad. 139567, în suprafaţă de 5263 m.p. şi C.F. nr. 138698 Braşov, nr. cad. 138698, în suprafaţă de 103 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de alipire întocmită de expert autorizat Dimitriu Ştefan, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.