Hotărârea nr. 547/2015

Vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, către Moţiu Petre - Constantin şi Moţiu Gheorghe.

 

HOTĂRÂREA Nr.  547

din data de  20  octombrie  2015

 

 

            Privind: vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, către Moţiu Petre - Constantin şi Moţiu Gheorghe;

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 80.468/2015, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, către Moţiu Petre - Constantin şi Moţiu Gheorghe;

                Având în vedere Procesul - Verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

                Văzând şi prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată, art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se atestă aparteneneţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului identificat în C.F. nr. 140359 Braşov (C.F. vechi nr. 12226 Braşov), nr. top. 168 - 169/1 totul /II, în suprafaţă de 47 m.p.

 

            Art. 2. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 409 din 30 august 2004, privind vânzarea terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, către Moţiu Lidia.

 

            Art. 3. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca           nr. 2, identificat în C.F. nr. 140359 Braşov (C.F. vechi nr. 12226 Braşov), nr. top. 168 - 169/1 totul/II, în suprafaţă de 47 m.p., către Moţiu Petre - Constantin în cotă de ½ şi Moţiu Gheorghe în cotă de ½ .

 

            Art. 4. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 80 Euro/m.p., respectiv  3760 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

            Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

            Art. 5. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a I.L.L. Braşov înscris în C.F. nr. 140359 Braşov (C.F. vechi nr. 12226 Braşov), nr. top. 168 - 169/1 totul/II, la B + 2.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.