Hotărârea nr. 546/2015

Aprobarea achiziţiei serviciilor de recrutare a unui specialist în resurse umane în vederea efectuării selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie de la S.C. Tetkron S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  546

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea achiziţiei serviciilor de recrutare a unui specialist în resurse umane în vederea efectuării selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie de la S.C. Tetkron S.R.L.;

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 80.640/2015, întocmite de Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate, potrivit cărora Consiliului Local al Municipiului Braşov urmează să decidă asupra selecţiei unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Tetkron S.R.L.;

                Văzând adresa nr. 3953 din 14.10.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 79.855 din 2015, prin care S.C. Tetkron S.R.L. aduce la cunoştinţa autorităţii publice tutelare, Consiliul Local al Municipiului Braşov, faptul că cei doi membri ai Consiliului de Administraţie de la S.C. Tetkron S.R.L., Radu Claudia Niculina şi Liliana Horga rămaşi în funcţie, şi-au prezentat demisia, sens în care, solicită autorităţ publice tutelare, Consiliul Local al Municipiului Braşov, efectuarea demersurilor necesare pentru angajarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, care să efectueze selecţia prealabilă a candidaţilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. TEtkron S.R.L.;

                Ţinând cont şi de Decizia Curţii de Conturi nr. 77/2014 pct. 1, lit. c prin care s-a dispus continuarea demersurilor pe lângă autorităţile deliberative şi executive ale Municipiului Braşov în vederea intrării în legalitate în ceea ce priveşte sistemul de administrare şi control al S.C. Tetkron S.R.L. având în vedere prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

                Având în vedere prevederile art. 2, pct. 2, lit. b), art. 29, alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

                În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c , alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă selecţia prin licitaţie publică a unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Tetkron S.R.L.

 

            Art. 2. Caietul de sarcini va fi întocmit de Direcţia Relaţii Comunicare - Biroul Resurse Umane, iar componenţa comisiei de licitaţie va fi stabilită de către Serviciul Achiziţii Publice prin Dispoziţie de Primar.

 

            Art. 3. Candidaţii desemnaţi câştigători de către expertul independent vor fi desemnaţi în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie de Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.