Hotărârea nr. 545/2015

Numirea domnului Ing. Olteanu Dan Viciu în funcţia de Director - Şef Ocol al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe durată nedeterminată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 545

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: numirea domnului Ing. Olteanu Dan Viciu în funcţia de Director - Şef Ocol al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe durată nedeterminată;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 80.642/2015, ale Direţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, din cadrul aparatului de specialitate, potrivit cărora Consiliului Local al Municipiului Braşov urmează să decidă asupra numirii domnului Ing. Olteanu Dan Viciu în funcţia de Director - Şef Ocol al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe durată nedeterminată;

            Ţinând cont de adresa nr. 1135E/2015, înregistrată la Primăria Muncipiului Braşov sub nr. 76.917/2015, prin care Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. aduce la cunoştinţa Consiliului Local al Municipiului Braşov faptul că a fost finalizată procedura de selecţie pentru ocuparea postului de director - şef ocol;

            Văzând şi H.C.L. nr. 180/2005, republicată, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. precum şi H.C.L. nr. 361/2015 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 753/2005, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.,

            Având în vedere prevederile art. 14, alin. (4) şi (5) din Legea nr. 46/19 martie 2008 - Codul Silvic, republicată şi O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se numeşte domnul Ing. Olteanu Dan Viciu în funcţia de Director - Şef Ocol al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe durată nedeterminată.

 

            Art. 2. Se împuterniceşte Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. să negocieze şi să încheie contractul individual de muncă pe durată nedeterminată cu Directorul - Şef Ocol Ing. Olteanu Dan Viciu.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.