Hotărârea nr. 544/2015

Repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 3, către Fekete Claudia.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  544

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

 

            Privind: repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 3, către Fekete Claudia;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 80.284/2015, privind repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 3, către Fekete Claudia;

            Văzând cerererile d-nei Fekete Claudia, (75253/2015; 73939/2015; 73228; 72208; 71601, etc.) înregistrate la Primăria Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea Locuinţei;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 3, situat în Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, înscris în C.F. nr. 100294-C1-U153, nr. cad. 10949- C1- U3, din locuinţă, în locuinţă de serviciu.

 

 

            Art. 2. Se aprobă repartizarea locuinţei de serviciu menţionate la art. 1, către d-na Fekete Claudia, iar contractul de închiriere se încheie pe durata existenţei raporturilor de muncă (serviciu) între Fekete Claudia şi Primăria Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.