Hotărârea nr. 542/2015

Repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 1, către Ioniţă Ioana-Cecilia.

 

HOTĂRÂREA Nr.  542

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 1, către Ioniţă Ioana-Cecilia;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciuui Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 80.172/2015, privind repartizarea locuinţei situată în Municipiul Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, ap. 1, către Ioniţă Ioana-Cecilia;

            Văzând cerererile d-nei Ioniţă Ioana-Cecilia, (44437/2015; 40752/2015; 20814/2015; 109528/2014; 63241/2014) înregistrate la Primăria Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea Locuinţei;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 1, situat în Braşov, str. Molidului nr. 43 A, bl. B, înscris în C.F. nr. 100294-C1-U148, nr. cad. 10949- C1- U1, din locuinţă, în locuinţă de serviciu.

 

 

            Art. 2. Se aprobă repartizarea locuinţei de serviciu menţionate la art. 1, către d-na Ioniţă Ioana-Cecilia, iar contractul de închiriere se încheie pe durata existenţei raporturilor de muncă (serviciu) între Ioniţă Ioana - Cecilia şi Primăria Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.