Hotărârea nr. 541/2015

Modificarea H.C.L. nr. 320/2015, prin care s-a aprobat încheierea parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov în vederea înfiinţării Centrului de Excelenţă în Învăţământ Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  541

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 320/2015, prin care s-a aprobat încheierea parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov în vederea înfiinţării Centrului de Excelenţă în Învăţământ Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 78.101/2015, privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local nr. 320 din 30 iunie 2015, în sensul modificării denumirii acestuia, din „Centrul de Excelenţă în Învăţământ Braşov” în “Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov”;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 320 din 30 iunie 2015, în sensul modificării denumirii acestuia, din „Centrul de Excelenţă în Învăţământ Braşov” în “Centrul Judeţean de Excelenţă Braşov”.

 

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 30 iunie 2015, astfel modificată, se va republica.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 320 din data de  30  iunie  2015

Republicată conform H.C.L. nr.  541 din data de 20 octombrie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, în vederea înfiinţării „Centrului Judeţean de ExcelenţăBraşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 49.460/2015, privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Braşov, Consiliul Judeţean Braşov şi Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, în vederea înfiinţării „Centrului Judeţean de Excelenţă Braşov”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 5577/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înfiinţarea „Centrului Judeţean de Excelenţă Braşov” în parteneriat cu Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov.

 

Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii pentru negocierea şi stabilirea condiţiilor de încheiere a parteneriatului, formată din membrii Comisiei nr. 4 a Consiliului Local Braşov şi 3 membri din executivul Primăriei Municipiului Braşov, numiţi prin Dispoziţie de primar.

 

Art. 3. Condiţiile negocierii şi conţinutul contractului de parteneriat vor fi supuse aprobării Consiliului Local Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.