Hotărârea nr. 540/2015

Modificarea H.C.L. nr. 251/28.05.2015, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar2015 - 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  540

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 251/28.05.2015, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar2015 - 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 67.594/2015, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr. 251 din 28.05.2015, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

            Văzând H.C.L. nr. 251 din 28.05.2015, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 251 din 28 mai 2015, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016 în sensul completării acesteia cu 14 unităţi de învăţământ particular (poz. 68 - 81), care au autorizaţie de funcţionare cât şi arondarea Grădiniţei cu program prelungit nr. 1 Braşov la Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 251 din 28 mai 2015, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 251 din data de  28  mai  2015

Republicată conform H.C.L. nr. 540 din data de 20 octombrie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 34.068/2015, prin care se propune aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016;

Având în vedere art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19, pct. 7, alin. (2) din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015 - 2016 aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4894/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.