Hotărârea nr. 54/2015

Aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţe individuale, în Braşov, str. Dihamului f.n. - Aleea Cioplea”, iniţiator S.C. TREPTE S.R.L. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  54

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţe individuale, în Braşov, str. Dihamului f.n. - Aleea Cioplea”, iniţiator S.C. TREPTE S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 9.354/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţe individuale, în Braşov, str. Dihamului f.n. - Aleea Cioplea”, iniţiator S.C. TREPTE S.R.L. Braşov;

Văzând şi Raportul Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Sef, înregistrat cu nr. 9354/2015, conex cu nr. 3788/16.01.2015‚ privind informarea şi consultarea publicului în vederea aprobării documentaţiei P.U.D. - Construire locuinţe individuale, în Braşov, str. Dihamului f.n. - Aleea Cioplea”;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi    alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţe individuale, în Braşov,          str. Dihamului f.n. - Aleea Cioplea”, beneficiar S.C. TREPTE S.R.L. Braşov, întocmită de S.C. “V&K” SRL România, arh. Vivianne Gheorghiu.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.