Hotărârea nr. 536/2015

Aprobarea numirii reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr. 536

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea numirii reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 78.112/2015, prin care se propune numirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

            Având în vedere art. 57, alin. 1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 18, alin. 1, lit. b din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1447/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

            Văzând H.C.L. nr. 399 din 23.07.2015, prin care s-a aprobat protocolul de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale, Federaţia Română de Handbal şi Municipiul Braşov pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Excelenţă Braşov, pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal,

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se desemnează Domnul CHIFU SERGIU MARIAN, reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi persoana desemnată vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.