Hotărârea nr. 535/2015

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 535

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 80.504/2015, prin care s-a propus analizarea în vederea aprobării prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov”, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 80/2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov”;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 4 şi alin. 5 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            Văzând şi adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei de valabilitate a documentaţiei “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov”, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.