Hotărârea nr. 533/2015

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală depozitare şi atelier de croitorie, în Braşov, str. Hărmanului nr. 215”, beneficiar S.C. SEDA INVEST S.R.L. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  533

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală depozitare şi atelier de  croitorie, în Braşov, str. Hărmanului nr. 215”, beneficiar S.C. SEDA INVEST S.R.L. Braşov;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 80.371/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire hală depozitare şi atelier de croitorie, în Braşov, str. Hărmanului nr. 215”, beneficiar S.C. SEDA INVEST S.R.L. Braşov;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 83 din 13.10.2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia de urbanism;

            Văzând Raportul nr. 71298 din 17.09.2015 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire hală depozitare şi atelier de croitorie, în Braşov, str. Hărmanului nr. 215”;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi   alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire hală depozitare şi atelier de croitorie, în Braşov, str. Hărmanului nr. 215”, beneficiar S.C. SEDA INVEST S.R.L. Braşov, întocmită de către S.C. Global Proiect S.R.L. Braşov.

 

 

            Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.