Hotărârea nr. 530/2015

Aprobarea organizării evenimentelor care vor marca Ziua Naţională a României - 1 Decembrie.

 

HOTĂRÂREA Nr.  530

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea organizării evenimentelor care vor marca Ziua Naţională a României - 1 Decembrie;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu       nr. 79.696/14.10.2015, prin care s-a propus aprobarea organizării evenimentelor care vor marca Ziua Naţională a României - 1 Decembrie;

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. 2 şi art. 4 din O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 4, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei pentru desfăşurarea evenimentelor ce vor marca Ziua Naţională a României.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.