Hotărârea nr. 529/2015

Aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXVI - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

 

HOTĂRÂREA Nr. 529

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXVI - a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive a Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 76.709/06.10.2015, prin care s-a propus aprobarea organizării şi desfăşurării la Braşov, a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXVI-a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987;

            Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 şi art. 35 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale şi văzând valoarea premiilor: recompense în lei pentru câştigătorii concursurilor sportive astfel cum sunt prevăzute de art. 25 din H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a, lit. f şi art. 115,              alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea la Braşov, a Crosului „15 Noiembrie” ediţia a XXVI-a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

 

            Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 36.960 lei din bugetul local al municipiului Braşov, pentru organizarea evenimentului.

 

            Art. 3. Se aprobă modelul de contract de asociere ce urmează a se încheia între Municipiul Braşov şi Asociaţia “15 Noiembrie” Braşov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.