Hotărârea nr. 528/2015

Desfăşurarea la Braşov, în perioada 16 - 23 noiembrie 2015, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană - ediţia XXVI.

 

HOTĂRÂREA Nr. 528

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

 

            Privind: desfăşurarea la Braşov, în perioada 16 - 23 noiembrie 2015, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană - ediţia XXVI;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 76.760 din 06.10.2015, prin care s-a propus desfăşurarea la Braşov, în perioada 16 - 23 noiembrie 2015, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia XXVI;

            Având în vedere adresa Teatrului “Sică Alexandrescu”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 70.357 din 14.09.2015, prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia XXVI;

            În conformitate cu prevederile art. 1, pct. 13 din Legea nr. 353 din 03.12.2007 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic şi art. 1 din H.C.L. nr. 19 din 30.01.2012 privind aprobarea metodologiei de alocare a subvenţiei pentru instituţiile de spectacole şi concerte din Municipiul Braşov;

            Luând în consideraţie şi prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 4, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă desfăşurarea la Braşov, în perioada 16 - 23 noiembrie 2015, a Festivalului de Dramaturgie Contemporană, ediţia a XXVI - a, organizat de Teatrul “Sică Alexandrescu”.

 

            Art. 2. Cheltuielile totale în sumă de 320.000 lei necesare organizării festivalului se finanţează din veniturile proprii ale Teatrului “Sică Alexandrescu” în sumă de 185.000 lei şi din subvenţie locală din bugetul Municipiului Braşov în sumă de 135.000 lei.

 

            Art. 3. La finalizarea evenimentului Teatrul “Sică Alexandrescu” va depune finanţatorului un memoriu privind desfăşurarea festivalului precum şi justificarea modului de utilizare a subvenţiei alocate.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “Sică Alexandrescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.