Hotărârea nr. 526/2015

Aprobarea cuantumului pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuţie şi fumizare a energiei termice în sistem centralizat, înregistrate de Societatea Tetkron S.R.L. la data de 31 decembrie 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 526

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea cuantumului pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuţie şi fumizare a energiei termice în sistem centralizat,  înregistrate de Societatea Tetkron S.R.L. la data de 31 decembrie 2014;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 81.256 din 19.10.2015, care are la bază solicitarea S.C. TETKRON S.R.L. nr. 3974 din 16.10.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub   nr. 80.977 din 19.10.2015, de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului pierderilor înregistrate de Societatea Tetkron S.R.L. Braşov la data de 31.12.2014, din prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuţie şi fumizare a energiei termice în sistem centralizat şi acoperirea acestora din bugetul local al Municipiului Braşov;

            Luând în consideraţie adresa mai sus identificată, ce are la bază Documentaţia nr. 3964 din 14.10.2015 privind acoperirea pierderilor aferentă anului 2014 rezultată din activitatea de exploatare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică întocmită de Societatea Tetkron S.R.L. Braşov prin care se justifică legalitatea, exactitatea şi realitatea cuantumului pierderilor acestei societăţi la data de 31.12.2014;    

            Constatând că Documentatia mai sus identificată conţine în cuprinsul ei numai avizele ANRSC nr. 2227864 din 16.12.2014 privind bilanţul energetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice, precum şi avizul nr. 201152 din 21.01.2014 privind modificarea preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termică din Municipiul Braşov, care, la art. 10 prevede în mod expres că "pierderile tehnologice anuale în sistemul de producere, transport, distribuţie şi fumizare a energiei termice trebuie să fie aprobate de autoritatea administraţiei publice locale implicate", conform prevederilor art. 40, alin. (3) din Legea nr. 325/2006;

            Observând că prin Hotărârea nr. 26 din data de 16.10.2015, Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii Tetkron S.R.L Braşov şi-a însuşit Documentaţia înregistrată sub nr. 3964/2015 mai sus menţionată şi ataşată acesteia, a aprobat cuantumul pierderilor înregistrate din activitatea de exploatare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în valoare de 7.673.004 lei;

            Având în vedere procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Braşov, convocată în temeiul prerogativelor conferite de art. 23, alin. (2) din Legea nr. 340/2004, privind Instituţia Prefectului, în sensul identificării soluţiei pentru asigurarea agentului termic consumatorilor racordaţi la Societatea Tetkron S.R.L. Braşov precum şi a propunerilor formulate de consilierii locali privind soluţionarea situaţiei fie, prin majorarea capitalului social al S.C. TETKRON S.R.L., fie  printr-o hotărâre a consiliului local de acoperire a pierderilor;

            Dat fiind faptul că, în conformitate cu dezbaterile consemnate în Procesul - Verbal de şedinţă, s-a invocat de către Instituţia Prefectului Braşov şi incidenţa în cauză a prevederilor O.U.G.               nr. 21/2004, privind situaţiile de urgenţă, respectiv art. 2, lit. j) coroborat cu art. 12, în sensul răspunderilor ce revin operatorului serviciului public în asigurarea continuităţii alimentării cu energie termică în Municipiul Braşov cu repercusiuni grave asupra sănătăţii populaţiei în cazul neasigurării acestui serviciu în sezonul de iarnă 2015 - 2016;

            Ţinând cont de adresa Societăţii Civile de Avocati "Schiau, Prescure & Asociaţii", înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 80906 din 16.10.2015 emisă în urma şedinţei avute cu reprezentanţii Societăţii Tetkron S.R.L. din data de 15.10.2015 la sediul Primăriei Municipiului Braşov, şedinţă la care reprezentanţii societăţii, dl. Mosora Liviu şi d-na Cora Maricica au declarat că pierderile induse din prestarea serviciului de termie centralizată în Municipiul Braşov sunt reprezentate de 100 % de pierderi tehnologice, pierderi de energie termică pe reţeaua de transport şi distribuţie, Societatea Civilă de Avocaţi "Schiau, Prescure & Asociaţii", confirmă legalitatea şi temeinicia acoperirii pierderilor tehnologice înregistrate de Societatea Tetkron S.R.L. Braşov la data de 31.12.2014 sub rezerva îndeplinirii condiţiilor imperative prevăzute de art. 40, alin. (3) din Legea               nr. 325/2006 în sensul obţinerii avizului ANRSC;

   //  

-   02  -

 

            Făcând aplicaţiunea art.1349 şi următoarele din Noul Cod Civil privind responsabilitatea persoanelor care au atribuţii de conducere în cadrul operatorului economic de furnizare a agentului termic pe raza Municipiu1ui Braşov carora legea le impune să nu aducă nici un fel de atingere prin acţuni sau inacţiuni de orice natură a drepturilor şi intereselor legitime ale Municipiului Braşov;

            Dat fiind şi declaraţia pe propria răspundere emisă de către Societatea Tetkron S.R.L. Braşov în baza prevederilor art. 28, alin. (3), pct. « c » din Schema privind ajutorul de stat aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1121/01.07.2014 şi Ordinul MFP nr. 1075/21.08.2014, privind acordarea subvenţiilor şi acoperirea pierderilor pe anii 2011, 2012, 2013 şi 2014;

            Văzând adresa înregistrată cu nr. 78812/2015 a Executorului Judecătoresc Tereacă Cornel Toma prin care, în baza dosarului execuţional nr. 310/2015 a dispus în sarcina Consiliului Local al Municipiului Braşov şi Municipiului Braşov în conformitate cu Sentinţa civilă nr. 474/G/2015 executarea silită prin înfiinţarea popririi asupra tuturor sumelor de bani pe care debitoarea Societatea  Tetkron S.R.L. Braşov le are de încasat de la terţii popriţi;

            Constatând incidenţa în cauză a prevederilor art. 40, alin. (3) din Legea nr. 325/2006, privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, art. 5^2 din O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 20, lit. d) din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanţele publice locale;

            Văzând şi dispozitiile art. 26, lit. b) din Ordinul MDRAP nr. 1121/2014 privind aprobarea schemei de ajutor de stat în perioada 2014 - 2019 operatori1or economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensaţiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (2012/C8/02), Decizia Comisiei din 20 decembrie 2011 privind aplicarea artico1ului 106, alineatul (2) din Tratatul pentru funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general (C (2011) 9380);

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

            În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. « d », alin. (6), lit. « a », pct. 14, art. 45, alin. (2), lit. « a» şi art. 115, a1in. (1), lit. « b» din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă cuantumul pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, în valoare de 7.673.004 lei, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea nr. 26 din data de 16.10.2015 a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii Tetkron S.R.L. Braşov.

 

 

            Art. 2. Pentru susţinerea activităţii Societăţii Tetkron S.R.L. Braşov şi în scopul asigurării continuităţii furnizării serviciului public de alimentare cu energie termică a populaţiei în Municipiul Braşov, pierderile induse rezultate vor fi acoperite în cuantumul prevăzut la art. 1, din bugetul local al Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 3. Responsabilitatea pentru legalitatea, veridicitatea, exactitatea şi realitatea datelor prevăzute şi susţinute în Documentaţia întocmită de Societatea Tetkron S.R.L. Braşov nr. 3964 din 14.10.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 80977 din 19.10.2015, privind alocarea din bugetul local a sumelor pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de exploatare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ / tarif, conform art. 5^2 din O.U.G. nr. 36/2006, la data de 31.12.2014, a situaţiilor financiare şi a notelor anexe la acestea, aferente exerciţiului financiar al anului 2014, precum şi respectarea standardelor, practicilor şi politicilor contabile pentru determinarea rezultatului exerciţiului financiar aferent anului 2014 revine în exclusivitate conducerii executive a Societăţii Tetkron S.R.L.Braşov.

 

 

   //  

 

-   03  -

 

 

            Art. 4. Societatea Tetkron S.R.L Braşov va utiliza suma aprobată la art. 1 numai potrivit destinaţiei legale şi în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor.

 

 

            Art. 5. Virarea din bugetul local al Municipiului Braşov către Tetkron a sumelor pentru acoperirea pierderilor prevăzute la art. 1 se va face numai după obţinerea avizului ANRSC sau confirmarea valabilităţii Avizului 227864/16.12.2014 privind acoperirea pierderilor conform documentaţiei întocmite de S.C. Tetkron S.R.L. şi după exercitarea controlului de legalitate asupra hotărârii din partea Instituţiei Prefectului Judetului Braşov.

 

 

            Art. 6. Efectuarea plăţii sumei aprobată la art. 1 se va face numai după reluarea furnizării agentului termic în tot Municipiul Braşov, după  renunţarea la executarea silită începută de Societatea Bepco S.R.L. împotriva Societăţii Tetkron S.R.L şi după obţinerea avizului ANRSC la adresa Primăriei nr. IX B 81.903/20.10. 2015.

 

 

            Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Societatea Tetkron S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.