Hotărârea nr. 525/2015

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - octombrie 2015 -

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  525

din data de  20  octombrie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - octombrie 2015 -;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 octombrie 2015;

            Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2015, înregistrat sub nr. 80.858 din 16.10.2015;

            Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, lit. b, art. 5, alin. 3 şi 6 şi art. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 723.040,35 mii lei la partea de venituri şi 766.255,59 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 479.200,55 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 482.713,72 mii lei.

            - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 243.839,80 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 283.541,87 mii lei.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 54.258,08 mii lei la partea de venituri şi 59.236,92 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

            - pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 51.921 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 56.647,92 mii lei;

            - pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 2.337,08 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 2.589 mii lei.

            Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. Se aprobă bugetele rectificate de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov, astfel:

            Grădiniţa nr. 1,  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,

            18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34                        - anexele nr. 3.01 - 3.29.

            Şcoala Gimnazială nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14,

            15, 19, 25, 27, 30                                                                        - anexele nr. 4.01 - 4.16.

            Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov                                                            - anexa nr. 5.01.

            Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov                                                       - anexa nr. 5.02.

           

… // 

-  02   -

           

 

            Colegiul de Ştiinţe “Grigore Antipa” Braşov                                            - anexa nr. 5.03.

            Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov                        - anexa nr. 5.04.

            Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov                                          - anexa nr. 5.05.

            Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov                                              - anexa nr. 5.06.

            Colegiul Naţional “Aprily Lajos”  Braşov                                                - anexa nr. 5.07.

            Colegiul Naţional „Dr.Ioan Meşotă Braşov                                              - anexa nr. 5.08.

            Colegiul Naţional “Unirea” Braşov                                                         - anexa nr. 5.09.

            Colegiul Tehnic Maria Băiulescu Braşov                                                 - anexa nr. 5.10.

            Colegiul Tehnic ”Mircea Cristea„ Braşov                                                - anexa nr. 5.11.

            Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ” Braşov                                               - anexa nr. 5.12.

            Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov                                                    - anexa nr. 5.13.

            Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov                                      - anexa nr. 5.14.

            Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov                                                          - anexa nr. 5.15.

            Liceul cu Program Sportiv Braşov                                                          - anexa nr. 5.16.

            Liceul de Arte Plastice "Hans Mattis - Teutsch" Braşov                          - anexa nr. 5.17.

            Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" Braşov                                               - anexa nr. 5.18.

            Liceul Teoretic “Johanes Honterus” Braşov                                            - anexa nr. 5.19.

            Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov                       - anexa nr. 5.20.

            Şcoala Profesională Germană Kronstadt Braşov                          - anexa nr. 5.21.

            Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov                                                      - anexa nr. 6.01.

            Serviciul Public Administrare Creşe Braşov                                            - anexa nr. 7.01.

            Serviciul de Gestionare a câinilor fără Stăpân Braşov                               - anexa nr. 8.01.

 

 

            Art. 4. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor              nr. 9.01. - 9.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 5. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 10.01., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.