Hotărârea nr. 523/2015

Aprobarea susţinerii financiare a Municipiului Braşov în vederea depunerii dosarului de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021.

 

HOTĂRÂREA Nr. 523

din data de  5  octombrie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea susţinerii financiare a Municipiului Braşov în vederea depunerii dosarului de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 5 octombrie 2015;

            Analizând Expunerea de motive a Direcţiei Relaţii Externe, Cultură, Evenimente, înregistrată cu nr. 75.821 din 2.10.2015 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 75.821 din 2.10.2015, privind aprobarea susţinerii financiare a Municipiului Braşov în vederea depunerii dosarului de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021;

            Având în vedere prevederile art. 25 din Legea nr. 273/2016 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Scrisoarea cadru nr. 418475 din 10.09.2015 elaborată de Ministerul Finanţelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 şi estimărilor pentru anii 2017 - 2019 precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

            Luând în considerare şi prevederile H.C.L. nr. 48/2013, privind aprobarea depunerii candidaturii Municipiului Braşov pentru Capitala Culturală Europeană 2021, H.C.L. nr. 340/2014, privind definirea conceptului Braşov - Capitala Culturală Europeană 2021, H.C.L. nr. 478/2015, privind aprobarea strategiei culturale a Municipiului Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă susţinerea financiară a Municipiului Braşov în vederea depunerii dosarului de candidatură la titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.